Privacyverklaring

1. Wie zijn wij?

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is bij Advocatenkantoor Deprez van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de doelstellingen en verplichtingen die voortvloeide uit de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en andere relevante wet- en regelgeving. Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Advocatenkantoor Deprez zorg dragen voor uw persoonsgegevens.

Advocatenkantoor Deprez is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn binnen Advocatenkantoor Deprez.

Advocatenkantoor Deprez zal zowel als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien Advocatenkantoor Deprez optreedt als verwerker zullen we steeds bijstand verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke conform onzer verwerkersovereenkomst.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2020.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij ontvangen gegevens van cliënten, overheidsinstanties, gerechtsdeurwaarders, verzekeraars, confraters,…. en dit in kader van het uitvoeren van een opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen.

Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (en niet beperkt tot deze opsomming):

 • Naam
 • Voornaam
 • Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer, mobiel nummer, fax nummer
 • Gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, toestand, professionele activiteit,…
 • Bewijsstukken voor uw dossier
 • Procedurestukken en vonnissen/arresten
 • Correspondentie
 • Financiële gegevens
 • IP adres

Het is mogelijk dat hierbij gevoelige persoonsgegevens worden bewaard die betrekking hebben op gezondheid, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, ras, gerechtelijk verleden, biometrische gegevens, etc. Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen worden bewaard.

De persoonlijke gegevens die Advocatenkantoor Deprez verzamelt zijn adequaat en relevant voor hun doeleinden. Advocatenkantoor Deprez beperkt de verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de verwerking van de opdracht.

2. Waarom verzamelen we uw gegevens?

Advocatenkantoor Deprez verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in de mate dat dit noodzakelijk is voor:

 • uitvoering van een overeenkomst
 • wettelijke verplichting
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Advocatenkantoor Deprez verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
 • Het verlenen van juridische diensten, en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • Communicatie activiteiten
 • Werving en selectie (sollicitatie)

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Website maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen (zie 14)

4. Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

Advocatenkantoor Deprez bewaart en verwerkt persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Advocatenkantoor Deprez en de betrokkene.

5. Werving & Selectie

Advocatenkantoor Deprez ontvangt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten, met als doel het aanwerven van een nieuwe werknemer.

De gegevens die verzameld worden omvatten de “Algemene Identificatiegegevens” aangevuld met extra informatie dewelke standaard op een Curriculum Vitae vermeld worden.

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt Advocatenkantoor Deprez uw gegevens aan personen of niet-verwerkers.

Advocatenkantoor Deprez deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Eveneens kunnen in het kader van de uitvoering van een opdracht gegevens gedeeld worden met de partijen in de procedure of hun raadsman,

7. Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen, alsook awareness aan onze medewerkers en advocaten. De confidentialiteit van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarenboven is een advocaat gebonden aan een strikt bepaald beroepsgeheim

8. Automatische verwerking & profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zal door Advocatenkantoor Deprez evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

9. Hoe beveiligen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom voorzien wij de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Advocatenkantoor Deprez stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van haar cliënten, en andere samenwerkende partijen te vrijwaren.

Organisatorisch beschikken we over een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Advocatenkantoor Deprez. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U weet dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer leverbaar zijn.

Recht van verzet:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door advocatenkantoor Deprez verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en is gratis.

Uitoefening van uw rechten:

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar deprez@advocaat.be, per post naar Advocatenkantoor Deprez Lange Leemstraat 59  – 2018 Antwerpen.

Of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits steeds bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht om klacht in te dienen (aangifte Privacycommissie):

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij Mr.Liesbet Deprez.  Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen, en uw toelichting.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie voor te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en de manier hoe wij u kunnen contacteren. Advocatenkantoor Deprez neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

U kan dit melden via volgende aanspreekpunten:

11. Vragen of klachten?

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze verklaring, dan kan u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • schriftelijk naar volgend adres: Advocatenkantoor Deprez

tav Liesbet Deprez

Lange Leemstraat 59

2018 Antwerpen

12. Hoe om te gaan met aanpassingen aan deze verklaring?

Deze verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

13. Website & Cookiebeleid

Advocatenkantoor Deprez beschikt over een website om u te informeren over haar dienstverlening.

1. Wat zijn cookies?

Advocatenkantoor Deprez gebruikt op haar website(s) cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

Advocatenkantoor Deprez gebruikt cookies om:

 • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; enz.
 • De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door Advocatenkantoor Deprez als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

2. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

3. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:

Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ .

Hotjar: Advocatenkantoor Deprez gebruikt het analysepakket Hotjar (https://www.hotjar.com) om inzicht te krijgen in hoe je als unieke, anonieme bezoeker real-time onze website gebruikt (muisklikken, muisbewegingen, scroll activiteit).

Third party cookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor Advocatenkantoor Deprez diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

Embedded content:
Ter ondersteuning van onze marketing- en andere media-activiteiten wijst de site van Advocatenkantoor Deprez soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt “Advocatenkantoor Deprez” u aan om de privacy policy van deze websites te controleren.

4. Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Advocatenkantoor Deprez website en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.